top of page

VÝMĚNA PRŮKAZŮ VMP

Máte platný průkaz Vůdce malého plavidla? Nezapomeňte si ho včas vyměnit! Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, stanovil mimo jiné platnost průkazů VMP, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou, takto:

- Průkazy vydané do 31. 12.1984 je třeba vyměnit do 31. 12. 2016

- Průkazy vydané od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1995 je třeba vyměnit do 31. 12. 2017

- Průkazy vydané od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000 je třeba vyměnit do 31. 12. 2018

- Průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2006 je třeba vyměnit do 31. 12. 2019

- Průkazy vydané od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2014 je třeba vyměnit do 31. 12. 2020

- Mezinárodní průkazy do 31. 12. 2000 je třeba vyměnit do 31. 12. 2018

- Mezinárodní průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 1. 6. 2006 je třeba vyměnit do 31. 12. 2019

Státní plavební správa vymění průkazy VMP na základě písemné žádosti držitele. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Výměna je bezplatná, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu správní poplatek ve výši 100 Kč. Žádost je k dispozici na na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob – Další informace – Formuláře. K žádosti je potřeba přiložit jednu fotografii formátu 3,5 x 4,5 cm. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page