top of page

Výměna průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel vydaných Státní plavební správou


V souvislosti s novelou zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je třeba upozornit plaveckou veřejnost na nutnost výměny všech platných průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel, které Státní plavební správa vydala do 31. 12. 2014.

Jak bude výměna probíhat?

Výměna bude probíhat postupně v časovém rozmezí několika let, a to od začátku roku 2015 do konce roku 2020 s tím, že nejdříve je stanovena povinnost vyměnit průkazy způsobilosti nejstarší a postupně bude docházet k výměnám průkazů novějších. Lhůta pro výměnu nejstarších průkazů způsobilosti vůdců malých plavidel, tedy těch, které byly vydány do 31. 12. 1984, a vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých, tedy těch, které byly vydány do 30. 4. 2004, skončí ke dni 31. 12. 2016. V následujících letech budou postupně vyměňovány průkazy další, a to podle harmonogramu stanoveného zákonem o vnitrozemské plavbě a zásad uvedených ve vyhlášce č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Nepřehlédněte

Po marném uplynutí lhůty pro výměnu průkazu stanovené zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, platnost takového průkazu způsobilosti zaniká.

Kde se dozvíte více?

Podrobnosti o jednotlivých časových obdobích výměny a další informace týkající se výměny jednotlivých druhů průkazů způsobilosti k vedení a obsluze plavidel naleznete na internetových stránkách Státní plavební správy: http://plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti, nebo na jednotlivých pobočkách úřadu.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page