top of page

Směrnice o rekreačních plavidlech 2013/53/EU vstoupila v platnost

Mezinárodní organizace ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations) a EBI (European Boating Industry) představili ucelené shrnutí klíčových změn v nové směrnici o rekreačních plavidlech.

Nová směrnice Evropské unie o lodích, oficiálně označována jako Směrnice o rekreačních plavidlech (Recreational Craft Directive) 2013/53/EU vstoupila v platnost 18. ledna 2016. V ČR má vejít v platnost až po schválení novely zákona o uvádění výrobků na trh. Tu připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Je stanovena přechodná doba jeden rok, kdy platí obě Směrnice, do té doby musí naši zákonodárci příslušnou legislativu upravit.

EBI a ICOMIA společně zpracovali příručku pro tuto novou směrnici (EU RCD Guide), která je nyní přístupná v devíti jazycích všem, kdo plánují vyrábět, dovážet, distribuovat či prodávat příslušné lodě a produkty v rámci jednotného trhu Evropské unie a Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska (jakožto členů Evropského hospodářského prostoru/Evropského sdružení volného obchodu) a Turecka (kandidát na člena Evropské unie). APL připravila českou verzi Průvodce k nové Směrnici pro rekreační plavidla 2013/53/EU. Pro členy APL je pdf ke stažení zdarma (v členské sekci), tištěnou verzi je možné zakoupit v sídle APL pro členy za 300 Kč, pro ostatní za 500 Kč.

Příslušné lodě, motory, osobní plavidla a další komponenty (bez ohledu na to, zda jsou dovezené či vyrobené zde) musí být podle pravidel Evropské unie zkontrolovány, aby se zajistilo dodržování této nové směrnice. Typy a modely ve výrobě, které byly hodnoceny dle “staré” směrnice Evropské unie 94/25/EC a následující upravené směrnice 2003/44/EC, budou muset podstoupit novou kontrolu do 17. ledna 2017. Bylo také ustanoveno speciální přechodné období (trvající do 18. ledna 2020) pro malé a střední firmy, aby se mohly adaptovat na nové emisní limity Stage I. Pro tento kalendář platí jedna výjimka: Malé a střední firmy, které vyrábějí závěsné lodní motory s výkonem rovným nebo menším než 15 kW, budou mít navíc tříleté období pro přijetí nových pravidel EU na limity výfukových plynů pro své motory. Mohou tak pokračovat s výrobou a uváděním na evropský trh motorů, které jsou ve shodě s limity emisní třídy I pro emise výfukových plynů, až do 17. ledna 2020 včetně.

ICOMIA vylepšila podobu směrnice o rekreačních plavidlech v 90. letech a i nyní se podílí na jejím vývoji: „Na náš podnět tato nová směrnice zdůrazňuje a objasňuje požadavky nutné ke splnění PCA (zhodnocení po výrobě, tzv. Post Construction Assessment) v případě osobních dovozů – nicméně témata jako identifikace plavidla (Craft Identification) stále vyžadují zpřesnění. Naším dalším závazkem je nyní zajistit, že dodatečná kritéria budou na konci přechodného období v lednu 2017 splněna,“ říká Udo Kleinitz, generální tajemník ICOMIA. „Proto je naše příručka neocenitelná, jelikož poskytuje praktické a jednoduše pochopitelné rady, díky kterým se firmy (zejména menší bez zaměstnanců věnujících se pouze této oblasti) v nové směrnici rychleji zorientují a budou s ní v souladu.“

EBI klíčovým způsobem pomohla dosáhnout zdokonalených definic pro kategorie CE a dalších oprav: „Přepracované definice pro kategorie CE se nyní vztahují k meteorologickým podmínkám, například síle větru a výšce vln, což poskytuje mnohem přesnější informace. Dále byl zvýšen limit pro kategorii A, což přináší výrobcům i uživatelům jistotu zákonného jednání ohledně výkonu plavidla,” říká Mirna Cienewicz, generální tajemnice EBI. „Směrnice také slaďuje požadavky pro prevenci vypouštění odpadní vody z lodí napříč Evropou.“

Vedle stručných návodů i detailních kapitol obsahuje příručka podrobné srovnání předchozích směrnic a této nové směrnice s poukazem na harmonizované normy (používané k získání prohlášení o shodě) a také množství dalších důležitých odkazů a zdrojů.

Shrnutí změn v nové směrnici

• Kategorie CE (A, B, C, D) již nemají samostatný popis, ale jsou určeny silou větru ve °Bft a výškou vln.

• Skladba WIN (Watercraft Identification Number – identifikační číslo lodi), dříve označováno jako CIN (Craft Identification Number), byla změněna a MIC (Manufacturers Identification Code – identifikační číslo výrobce) musí být přiděleno národním orgánem členského státu Evropské unie. To znamená, že výrobci ze zemí mimo Evropskou unii v případě exportu do Evropy již toto číslo nemohou získat od národního orgánu své země, ale musí o něj požádat u národního orgánu členského státu Evropské unie.

• Po pádu přes palubu musí být prostředky ke znovunalodění přístupné z pozice osoby ve vodě.

• Dobrá viditelnost do všech směrů musí být zajištěna nově nejen na motorovém plavidle, ale i na plachetnici.

• Výpusť odpadních vod musí být přímo spojena s fekálním tankem na plavidle nebo se systémem pro úpravu vody a mezi tyto dva komponenty se nesmí vkládat žádné rozbočovací ventily.

• Byly upřesněny požadavky potřebné ke splnění Post Construction Assessment (pouze pro privátní dovoz).

• Celkové limity pro emise výfukových plynů byly pro oba typy motorů (jak dieselové, tak benzinové) dále sníženy a jsou nyní na stejné úrovni jako požadavky ve Spojených státech amerických.

Dále byly v nové směrnici blíže definovány povinnosti a závazky všech ekonomických subjektů, např. výrobců, dovozců (soukromých i komerčních) a distributorů. Je potřeba, aby výrobci lodí, vodních skútrů a motorů zajistili, aby technická dokumentace obsahovala všechna relevantní a důležitá data, a také aby prostřednictvím Prohlášením o shodě (Declaration of conformity – DoC) deklarovali shodu příslušných produktů s touto směrnicí a byla jim udělena značka CE (Conformité Européene), a tedy aby uživatelé byli informováni o užívání a bezpečnosti produktu. Dovozci a distributoři mají také povinnost zajistit, že tyto procesy budou kompletně dokončeny před uvedením na trh v rámci Evropské unie, a dovozci musí také na příslušné plavidlo umístit své jméno, obchodní značku a kontaktní detaily.

コメント


  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page