top of page

Závěrečné stadium projektu TCC-SCV


V závěrečné zprávě týkající se projektu TCC-SCV jsou zajímavé dva odkazy: první se týká nástroje porovnávající jednotlivé kvalifikacehttp://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=real, druhý odkaz se týká návrhu společných osnovhttp://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=core

O dalším postupu, jehož výsledkem by mělo být sjednocení kvalifikací profesionálních skipperů vás budeme průběžně informovat.

Závěrečná zpráva č.4 - červenec 2016:

Závěrečné stadium projektu TCC-SCV

Po dvou letech tvrdé práce, včetně výzkumu a analýzy, prováděné týmem projektu TCC-SCV, byla konference "Skippeři pracující bez hranic" konaná v Bruselu výjimečnou možností představit dosažené výsledky a prodiskutovat další kroky ke zlepšení mobility profesionálních skipperů. Tým se v Belgii zúčastnil několika velmi úspěšných schůzek a jednání s představiteli EU a národními administrativami, které jej povzbudily k dalšímu rozšíření stávající iniciativy.

Řešení jsou po ruce skipperům pracujících v zahraničí

Ve čtvrtek 16. června 2016 se více než 60 účastníků sešlo na konferenci " Skippeři pracující bez hranic“, pořádané týmem projektu TCC-SCV a Evropskou asociací lodního průmyslu (EBI), která byla jedním z partnerů projektu. Tento den byl vzácnou příležitostí k živé a dynamické výměně názorů týkající se omezené pracovní mobility profesionálních skipperů malých komerčních plavidel v Evropě.

Podle odhadu týmu TCC-SCV, je v oblasti charterového průmyslu, který je nedílnou součástí turistického ruchu, v současné době asi 50 000-75 000 profesionálních skipperů pracujících trvale nebo příležitostně po celé Evropě. Přestože je, kvůli nedostatku údajů z členských zemí EU, obtížné získat přesná čísla, odhaduje se velikost charterové flotily na 60 000 plavidel délky do 24m. Charter malých komerčních plavidel generuje obrat ve výši 6 miliard EUR ročně.

V Evropě prozatím neexistují žádná společná pravidla týkající se školení a certifikace profesionálních skipperů a kapitánů. Naopak, regulační krajina je velmi fragmentovaná, protože pravidla jsou stanovena pouze na národní úrovni. Jedním z důsledků je, že odborné kvalifikace z jednoho členského státu nejsou uznávány jiným. Tento stav způsobuje problémy s náborem a pracovní mobilitou skipperů a rovněž nedostatek standardů této profese

Vedoucí projektu TCC-SCV Silja Teege (z charterové společnosti a školicího střediska Sea Teach) představila dva hlavní výstupy iniciativy TCC-SCV: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy (více o těchto výstupech níže).

To otevřelo diskusi se zajímavou sestavou řečníků, která zahrnovala generální ředitelku firmy Moorings - Josie Tucci, reprezentanta IMO - Serbana Berescu, členy Evropského parlamentu – Claudii Monteiro de Aguiar a Istvána Ujhelyiho, členy Evropské komise Konstantinose Tomarase a Thomase Strassera, maltského atašé pro námořní záležitosti Davida Kerra a průmyslové asociace, jako je Lara Hidalgo ze španělského ANEN nebo Mirna Cieniewicz z Evropské asociace lodního průmyslu EBI.

Zpráva byla jasná: profesionální skippeři a kapitáni potřebují, aby se tento problém uznal a identifikovala se řešení a opatření, která budou přijata na vnitrostátní a evropské úrovni.

Konferenci "Skippeři pracující bez hranic“ předcházela cocktail recepce v Evropském parlamentu, pořádaná společně členkou evropského parlamentu paní Claudiou Monteiro de Aguiar, prezidentem EBI Pierem Formentim a evropskou SME malých a středních podniků.

Chcete-li se dozvědět více o diskuzi na konferenci, podívejte se prosím na naše webové stránky http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-conference

Výstupy projektu: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy

Projekt TCC-SCV si klade za cíl poskytnout metodu vedoucí ke zlepšení vzájemného uznávání kvalifikací profesionálních skipperů. Hlavní část práce, která byla v rámci projektu provedena, bylo analyzovat jednotlivé kvalifikace ze 7 členských zemí EU. Tím se rozšířila práce provedená dříve podle TRECVET pro tři členské státy. Tentokrát se k Německu, Španělsku a Velké Británii (které se rovněž zúčastnily předchozího projektu TRECVET), připojilo Chorvatsko, Česká republika, Francie a Slovinsko. Kvalifikace těchto zemí byly přidány do seznamu a porovnány jejich podobnosti a rozdíly. Na základě této analýzy byla navržena některá řešení.

Cílem Online porovnávacího nástroje je umožnit, aby byly jednotlivé kvalifikace navzájem srovnatelné a tím pomoci správním orgánům porozumět rozdílům jednotlivých kvalifikací a navrhnout Společné základní osnovy. Sedm kvalifikací bylo roztříděno do svých nejmenších částí nazývaných FES (základní prvky - definice viz předchozí Zpravodaje) a následně shromážděno v databázi, která umožňuje vzájemné porovnávání. Výsledky ukazují, že v současné době je 80-90% analyzovaných kvalifikací identických. To znamená, že rozdílů je daleko méně než podobností a že obecně různé kvalifikace jsou již dosti podobné. Tento nástroj přináší tolik potřebnou transparentnost a podrobnosti o obsahu každé kvalifikace, takže je snadné pochopit, jaký další dodatečný výcvik nebo kompetence budou požadovány pro práci pod vlajkou jiného členského státu.

Podívejte se na Online porovnávací nástroj zde http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=real

Společné základní osnovy jsou navrženy ve formě jednotného společného základu a jsou navrženy jako řešení k uznávání kvalifikací profesionálních skipperů. Na základě zjištěných rozdílů mezi jednotlivými státy, budou navrženy moduly dodatečných znalostí a kompetencí pro jednotlivé země. Tyto moduly by měly zahrnovat:

- Základní osnovy pro motorové jachty a nepřílivové vody.

- Přílivové vody a plachetnice jako nadstavba základních osnov

- Národní specifické moduly

Tímto způsobem si může každý skipper přizpůsobit své vzdělávací potřeby podle stávajícího společného základu a dodatečných přídavných modulů požadovaných jednotlivými členskými státy. Dodatečné znalosti jsou tudíž omezeny jen na skutečné požadavky daného státu oproti základním osnovám, které jsou společné.

Podívejte se na grafiku představující návrh společných osnov http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=core

Další kroky: Jakým směrem se nyní vydáme

Projekt, který byl zahájen v září 2014, oficiálně končí ke konci srpna 2016. Nicméně, tým projektu TCC-SCV, povzbuzený velice pozitivním ohlasem na závěrečné konferenci bude nadále pokračovat v zavádění společných základních osnov. To by mohlo vytvořit cestu k "Evropskému studijního plánu" pro odvětví malých komerčních plavidel. Tím by se umožnilo stávajícím i novým profesionálům získat společný základ a po absolvování „Národního specifického modulu“ možnost pracovat na lodích plujících pod různou vlajkou.

Chtěli bychom povzbudit všechny skippery, zájmové organizace a administrativní orgány, kterých se to týká, aby se připojili a pomohli realizovat naši iniciativu.

Prosím vyzkoušejte naše nástroje, posílejte své připomínky projektovému týmu TCC-SCV projektu a informujte své okolí o této snaze umožnit skipperům pracovat bez omezení.

Vedoucí projektu firma Sea Teach bude udržovat webové stránky a sociální média, zatímco Evropská asociace lodního průmyslu (EBI) povede další jednání v rámci EU. Seznam mailových adres bude i nadále používán k informování o budoucím pokroku.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page