top of page

Kotvení znovu povoleno


Dne 6. 8. 2016 nabývá účinnosti novela vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

Novela vyhlášky, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2016 Sb. zasáhla do dvou jejích ustanovení. Jednak upravila znění § 2 odst. 5 tak, že nyní je umožněno stání plavidel podléhajících evidenci na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro jejich dlouhodobé stání přímo či nepřímo vyvázaných ke břehu nebo zakotvených mimo tato vyznačená místa po dobu nejvýše 48 hodin, jedná-li se o nesledovanou vodní cestu, vodní cestu účelovou, nebo vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice).

Zjednodušeně to znamená, že kromě míst, kde stání zakazují Pravidla plavebního provozu, břehové znaky nebo opatření obecné povahy, mohou evidenci podléhající plavidla zůstat mimo vyznačené kotviště na jednom místě na Vltavě nad Prahou 48 hodin, na Vltavě pod Prahou a na Labi bez omezení.

Dále byl zcela vypuštěn problematický odstavec 6 téhož ustanovení, dle kterého byl vyžadován souhlas správce jezu na nesledovaných vodních cestách k jeho splouvání.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page