top of page

SPS vymezila prostory pro koupání na Slapech a Orlíku

Státní plavební správa vydala na počátku července několik správních rozhodnutí ve smyslu §29a odst. 2 zákona č. 114/1995 sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, na základě, kterých bylo správci vodní cesty uloženo vymezit na vodní nádrži Slapy a Orlík prostory pro koupání.

Jedná se o dopravní opatření plavebního úřadu učiněné ve smyslu § 103 vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu). S ohledem na to, že v minulosti nevešla ve všeobecné povědomí občanů skutečnost, že i koupající se osoba je účastníkem plavebního provozu a zákon o vnitrozemské plavbě ji určité povinnosti ukládá, se plavební úřad rozhodl svým dopravním opatřením zvýšit bezpečnost těchto účastníků.

Dochází k tomu vymezením prostor, do kterých mají zakázáno vplutí plavidla se spalovacím motorem plavebním značením, spočívajícím v umístění břehových zákazových signálních znaků doplněných na hladině žlutými kuželovými bójemi. Na vodní nádrži Slapy se takto vymezuje osm prostor a na vodní nádrži Orlík též osm prostor pro koupání. Další takto vymezené prostory se budou nacházet na Brněnské přehradě a vodní nádrži Vranov.

Plavební úřad tímto opatřením sleduje i další sekundární účinek, a tím je regulace režimu plavby a rychlosti v úsecích vodní cesty, kde k vymezení prostor pro koupání dochází. Stanovená nejvyšší povolená rychlost 10 km/hod nebo výtlačný režim plavby pro plavidla, která nejsou vybavena zařízením k měření rychlosti, totiž v úsecích vodní cesty s vymezenými prostory pro koupání na vodních nádržích platí 50 m od hranice těchto prostor nikoliv od břehu.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page