top of page

Koncepce vodní dopravy

V oblasti vodní dopravy v České republice došlo konečně k posunu. Toto odvětví bude mít v České republice vůbec poprvé jednotnou koncepci.

Dokument Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023 Ministerstvo dopravy již předložilo na jednání vlády. Materiál rozpracovává národní strategický dokument Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. Definuje předpoklady dalšího rozvoje vodní dopravy a zároveň deklaruje, co musí stát v oblasti dopravy učinit v rozvoji vnitrozemských cest, v oblasti bezpečnosti, udržitelného rozvoje, ekonomiky a životního prostředí. Vláda vzala materiál na vědomí. Přestože vodní doprava vykazuje nízký vliv na životní prostředí, zároveň je energeticky málo náročná, přesto byla státem v minulých letech přehlížena. Ovšem již deklarovaná ekologičnost a nízká energetická nenáročnost jsou hlavní důvody, proč je nutné se i v ČR zabývat možnostmi využití jejího potenciálu, jako je tomu nejen ve státech EU, ale i zbytku světa. Vzhledem k tomu, že v rámci ČR zajišťuje vodní doprava velmi nízký podíl v nákladní dopravě, je hlavním cílem Koncepce vytvářet podmínky pro větší využívání při současném dalším snižování jejího vlivu na životní prostředí. „Materiál je zaměřen na významné vodní cesty. Plánujeme odstranit nesplavné úseky vodních cest, které přerušují stávající síť, a chceme je napojit na atraktivní přepravní cíle. Zároveň předpokládáme, že dojde k prodloužení vltavské a labské vodní cesty na 338 kilometrů,“ říká k tématu ministr dopravy Dan Ťok. Kromě infrastruktury vodních cest se Koncepce zaměřuje na zvýšení potenciálu vodní dopravy v nákladní, osobní i rekreační dopravě. Soustředí se na údržbu vodních cest, rozvoj sítě přístavů a přístavišť. V neposlední řadě se zabývá také pravidelnou modernizací plavidel, neboť také vodní doprava je totiž, byť v porovnání s dopravou automobilovou zanedbatelným, zdrojem emisí zdraví škodlivých látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů. Vodní doprava patří mezi nejlevnější a nejekologičtější druhy dopravy, a na rozdíl od jiných dopravních oborů v České republice dosud nikdy neměla vlastní koncepci rozvoje, kde by byly stanovené priority a cíle napříč vládními resorty.

Vláda vzala materiál na vědomí a uložila další úkoly resortům dopravy a životního prostředí. Ty jsou spojeny mimo jiné se stanovením kompenzačních opatření ke stavbě Plavebního stupně Děčín.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page