top of page

Zákaz plavby paddleboardů v centru Prahy

Informace Státní plavební správy č. 22/2019 ze dne 26. 7. 2019o osazení plavebního značení na vltavské vodní cestě k zákazu plavby paddleboardů v centrální Praze:

Státní plavební správa přistoupila v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k úpravě plavebního provozu v centrální Praze, která spočívá v zákazu plavby paddleboardů v úseku od plavební komory Praha-Štvanice (ř. km 50,83) proti proudu k železničnímu mostu na Výtoni (ř. km 55,35).

Uvedený úsek vodní cesty je zatížen intenzivním provozem zejména osobní lodní dopravy, v lokalitě je také soustředěno stání značného množství velkých plavidel, která zde přistávají a odplouvají z přístavů a přístavišt. Dochází zde k častému otáčení plavidel, plavební podmínky jsou rovněž ztíženy vlivem proudění toku ze Staroměstského jezu. Při plavbě paddleboardů reálně hrozí vznik rizikových situací, zejména při potkávání a křížení směrů plavby s velkými plavidly nejsou vůdci paddleboardů v intenzivním provozu schopni dodržovat pravidla plavebního provozu. To vede k ohrožování bezpečnosti tohoto provozu a jeho účastníků, včetně uživatelů paddleboardů samotných.

Zákaz plavby paddleboardů se netýká zdrže Staroměstského jezu, kde se proti proudu směrem k jezu Šítkovskému nachází Dětský, Střelecký a Slovanský ostrov.

Úprava plavebního provozu je realizována od 1. srpna 2019 následující kombinací signálních znaků:

Uvedené signální znaky jsou osazeny v těchto lokalitách:

- dělící zeď při výjezdu z plavební komory Praha-Štvanice pro protiproudní plavbu,

- levý i pravý břeh toku v ř. km 55,35 u železničního mostu na Výtoni pro poproudní plavbu,

- dělící zeď při výjezdu z dolního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov pro poproudní plavbu,

- dělící zeď při výjezdu z horního plavebního kanálu plavební komory Praha-Smíchov pro protiproudní plavbu.

Ukončení úpravy plavebního provozu v uvedeném úseku je vyznačeno signálním znakem E.11 – Konec omezení.

Respektování provedeného a vyznačeného opatření i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě v celé Praze vymáhat vedle Státní plavební správy také Poříční oddělení Praha Policie České republiky a Poříční útvar Městské Policie hl. města Prahy.

Platí do odvolání.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page