top of page

Jednání na Orlické přehradě s PVL ohledně investičních akcí 2020–2025

V konferenční hale Trhovek v Milešově uspořádal 21. listopadu Státní podnik Povodí Vltavy veřejné jednání se zastupiteli obcí kolem vodního díla Orlík a členy dalších subjektů. Za APL se jednání zúčastnil Vladimír Toman. Zástupci podniku v čele s generálním ředitelem Petrem Kubalou podrobně informovali o probíhajících i plánovaných investičních akcích na Orlické přehradě. Jednání se týkala modernizace sportovního lodního výtahu, zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko a realizace sjezdů do vody v okolí nádrže Orlík.

V říjnu započaly na hrázi vodního díla Orlík práce na modernizaci lodního výtahu pro malá sportovní plavidla. Dojde při nich ke kompletní výměně zastaralé a poruchové strojní a elektro technologie, ke zvýšení nosnosti přepravního vozíku o 3,1 t až na 6,6 t. Bude zajištěn systém přesného vážení plavidel, stabilita plavidel na vozíku a pojezdu bez vibrací, dojde rovněž k zajištění bezpečné přepravy pro jednu osobu obsluhy a 5 osob převáženého plavidla a k rekonstrukci stávající dráhy návodního líce. V neposlední řadě bude prodloužena kolejová dráha návodního líce o cca 12 m do délky a 3 m do hloubky. Právě tato konstrukční úprava umožní provoz výtahu i v případě, kdy by v důsledku sucha výrazně poklesla hladina v nádrži a musel být přerušen kvůli tomu provoz výtahu během plavební sezony, k čemuž došlo v posledních letech několikrát. Práce, které si vyžádají výrazné snížení hladiny nádrže, probíhají nyní v zimním období právě s cílem neovlivnit provoz výtahu během letní sezony, kdy se hladina vody v nádrži opět zvedne na běžnou letní úroveň. Práce na modernizaci lodního výtahu by měly být dokončeny do 30. 4. 2022.

Další významnou investicí je vybudování nového bezpečnostního přelivu vedle hráze vodního díla Orlík, které zvýší bezpečnost této přehrady až před desetitisíciletou povodní, tak jak to vyžadují současné bezpečnostní standardy pro srovnatelná vodní díla. Realizace této investice se předpokládá v období od konce r. 2020 do konce r. 2025 a vyžádá si finanční náklady ve výši cca 1,5 mld. Kč. Při těchto pracech je předpoklad snížení hladiny v nádrži na kótu 339,00 m n. m. v době 08/2021 až 03/2022, tedy opět převážně v zimní sezoně, a dojde také k uzavírce komunikace na koruně hráze od dubna 2023 do listopadu 2024. Tyto termíny vycházejí z harmonogramu stanovenému na podkladu Projektové dokumentace pro provádění stavby a současným znalostem o dalším postupu přípravy akce, a v případě potřeby budou dále upřesňovány.

Návazně na dokončení nového bezpečnostního přelivu počítá stání podnik Povodí Vltavy s přípravou a realizací lodního zdvihadla pro velká plavidla, a to mezi lety 2025 až 2028. Toto lodní zdvihadlo bude sloužit v zásadě pro rekreační plavbu, a to od soukromých plavidel nemotorových a motorových, přes plavidla z půjčoven až po plavidla osobní lodní dopravy (výletní parníky) a kajutové lodě (plovoucí hotely). Užitné rozměry přepravní vany zdvihadla budou 45 x 6 x 2,7 m a umožní plavbu při hladině na kótách 347,60 až 351,10 m n. m.

Na setkání se zastupiteli zazněly rovněž informace o postupu prací na zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem Kořensko. Práce byla zahájeny v říjnu letošního roku a termín dokončení je listopad 2020. Prohrábka dna pod tímto vodním dílem v délce 1 862 m probíhá z důvodu sucha a změny manipulačního řádu vodního díla Orlík, kdy v období let 2003–2018 docházelo k zaklesnutí hladiny a zastavení plavby v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezóny. Tato investiční akce tedy zajistí plavbu přes vodní dílo Kořensko i v době snížené hladiny v nádrži Orlík, dojde při ní k vytěžení 28 tis. m3 výkopů a vyžádá si finanční náklady 44 mil. Kč.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page