top of page

Výměna průkazů VMP

Máte platný průkaz Vůdce malého plavidla vydaný do 31. prosince 2014? Nezapomeňte si ho do konce letošního roku vyměnit!

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, stanovil mimo jiné nutnost výměny průkazů VMP, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou.

Průkazy, které byly vydány od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2014 je třeba vyměnit do 31. 12. 2020. Ty starší bohužel už vyměnit nelze, jejich platnost skončila a je nutné znovu složit zkoušky na Státní plavební správě. Více zde: https://plavebniurad.cz/dok-os/vymena-prukazu-zpusobilosti

Státní plavební správa vyměňuje průkazy VMP na základě písemné žádosti držitele. Žadatel při výměně odevzdá průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Výměna je bezplatná, nevrátí-li žadatel původní průkaz, zaplatí za výměnu správní poplatek ve výši 100 Kč. Žádost je k dispozici na na webových stránkách Státní plavební správy v sekci Doklady osob – Další odkazy – Formuláře – www.plavebniurad.cz/dok-os/formulare. K žádosti je potřeba přiložit jednu fotografii formátu 3,5 x 4,5 cm. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow
bottom of page