top of page

TRECVET

TRECVET zpravodaj

Zpravodaj 1
Zpravodaj 2
Zpravodaj 3
Zpravodaj 4
Tisková zpráva 02/16
Tisková zpráva 04/16

Závěrečné stadium projektu TCC-SCV

V závěrečné zprávě týkající se projektu TCC-SCV jsou zajímavé dva odkazy: první se týká nástroje porovnávající jednotlivé kvalifikace – http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=real, druhý odkaz se týká návrhu společných osnov – http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=core

 

O dalším postupu, jehož výsledkem by mělo být sjednocení kvalifikací profesionálních skipperů vás budeme průběžně informovat.

 

 

Závěrečná zpráva č.4 - červenec 2016:

 

Závěrečné stadium projektu TCC-SCV

Po dvou letech tvrdé práce, včetně výzkumu a analýzy, prováděné týmem projektu TCC-SCV, byla konference "Skippeři pracující bez hranic" konaná v Bruselu  výjimečnou možností představit dosažené výsledky a prodiskutovat další kroky ke zlepšení mobility profesionálních skipperů. Tým se v Belgii zúčastnil několika velmi úspěšných schůzek a jednání s představiteli EU a národními administrativami, které jej povzbudily k dalšímu rozšíření stávající iniciativy.

 

Řešení jsou po ruce skipperům pracujících v zahraničí

Ve čtvrtek 16. června 2016 se více než 60 účastníků sešlo na konferenci " Skippeři pracující bez hranic“, pořádané týmem projektu TCC-SCV a Evropskou asociací lodního průmyslu (EBI), která byla  jedním z partnerů projektu. Tento den byl vzácnou příležitostí k živé a dynamické výměně názorů týkající se omezené pracovní mobility profesionálních skipperů  malých komerčních plavidel  v Evropě.

 

Podle odhadu týmu TCC-SCV, je v oblasti charterového průmyslu, který je nedílnou součástí turistického ruchu, v současné době asi 50 000-75 000 profesionálních skipperů pracujících trvale nebo příležitostně po celé Evropě. Přestože je, kvůli nedostatku údajů z  členských zemí EU, obtížné získat přesná čísla, odhaduje se velikost charterové flotily na 60 000 plavidel délky do 24m. Charter malých komerčních plavidel generuje obrat ve výši 6 miliard EUR ročně.

V Evropě prozatím neexistují žádná společná pravidla týkající se školení a certifikace profesionálních skipperů a kapitánů. Naopak, regulační krajina je velmi fragmentovaná, protože pravidla jsou stanovena pouze na národní úrovni. Jedním z důsledků je, že odborné kvalifikace z jednoho členského státu nejsou uznávány jiným. Tento stav způsobuje problémy s náborem a pracovní mobilitou skipperů a rovněž nedostatek standardů této profese

Vedoucí projektu TCC-SCV Silja Teege (z charterové společnosti a školicího střediska Sea Teach) představila dva hlavní výstupy iniciativy TCC-SCV: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy (více o těchto výstupech níže).

To otevřelo diskusi se zajímavou sestavou řečníků, která zahrnovala generální ředitelku firmy Moorings - Josie Tucci, reprezentanta IMO - Serbana Berescu, členy Evropského parlamentu – Claudii Monteiro de Aguiar a Istvána Ujhelyiho, členy Evropské komise Konstantinose Tomarase a Thomase Strassera, maltského atašé pro námořní záležitosti Davida Kerra a průmyslové asociace, jako je Lara Hidalgo ze španělského ANEN nebo Mirna Cieniewicz z Evropské asociace lodního průmyslu EBI.

Zpráva byla jasná: profesionální skippeři a kapitáni potřebují, aby se tento problém uznal a identifikovala se řešení a opatření, která budou přijata na vnitrostátní a evropské úrovni.

Konferenci "Skippeři pracující bez hranic“ předcházela cocktail recepce v Evropském parlamentu, pořádaná společně členkou evropského parlamentu paní Claudiou Monteiro de Aguiar, prezidentem EBI  Pierem Formentim  a evropskou SME malých a středních podniků.

 

Chcete-li se dozvědět více o diskuzi na konferenci, podívejte se prosím na naše webové stránky http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-conference

 

Výstupy projektu: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy

Projekt TCC-SCV si klade za cíl poskytnout metodu vedoucí ke zlepšení vzájemného uznávání kvalifikací profesionálních skipperů. Hlavní část práce, která byla v rámci projektu provedena, bylo analyzovat jednotlivé kvalifikace ze 7 členských zemí EU. Tím se rozšířila práce provedená dříve podle TRECVET pro tři členské státy. Tentokrát se k Německu, Španělsku a Velké Británii (které se rovněž zúčastnily předchozího projektu TRECVET), připojilo Chorvatsko, Česká republika, Francie a Slovinsko. Kvalifikace těchto zemí byly přidány do seznamu a porovnány jejich podobnosti a rozdíly. Na základě této analýzy byla navržena některá řešení.

 

Cílem Online porovnávacího nástroje je umožnit, aby byly jednotlivé kvalifikace navzájem srovnatelné a tím pomoci správním orgánům porozumět rozdílům jednotlivých kvalifikací a navrhnout Společné základní osnovy. Sedm kvalifikací bylo roztříděno do svých nejmenších částí nazývaných FES (základní prvky - definice viz předchozí Zpravodaje) a následně shromážděno v databázi, která umožňuje vzájemné porovnávání. Výsledky ukazují, že v současné době je  80-90% analyzovaných kvalifikací identických. To znamená, že rozdílů je daleko méně než podobností a že obecně různé kvalifikace jsou již dosti podobné. Tento nástroj přináší tolik potřebnou transparentnost a podrobnosti o obsahu každé kvalifikace, takže je snadné pochopit, jaký další dodatečný výcvik nebo kompetence budou požadovány pro práci  pod vlajkou jiného členského státu.

 

Podívejte se na Online porovnávací nástroj zde http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=real

 

Společné základní osnovy jsou navrženy ve formě jednotného společného základu a jsou navrženy jako řešení k uznávání kvalifikací profesionálních skipperů. Na základě zjištěných rozdílů mezi jednotlivými státy, budou navrženy moduly dodatečných znalostí a kompetencí pro jednotlivé země. Tyto moduly by měly zahrnovat:

- Základní osnovy pro motorové jachty a nepřílivové vody.

- Přílivové vody a plachetnice jako nadstavba základních osnov

- Národní specifické moduly

Tímto způsobem si může každý skipper  přizpůsobit své vzdělávací potřeby podle stávajícího  společného základu a dodatečných přídavných modulů požadovaných jednotlivými členskými státy. Dodatečné znalosti jsou tudíž omezeny jen na skutečné požadavky daného státu oproti základním osnovám, které jsou společné.

Podívejte se na grafiku představující návrh společných osnov  http://www.tcc-scv.eu/tcc-scv-tools?tool=core

 

Další kroky: Jakým směrem se nyní vydáme

Projekt, který byl zahájen v září 2014, oficiálně končí ke konci srpna 2016. Nicméně, tým projektu TCC-SCV, povzbuzený velice pozitivním ohlasem na závěrečné konferenci bude nadále pokračovat v zavádění společných základních osnov. To by mohlo vytvořit cestu k "Evropskému studijního plánu" pro odvětví malých komerčních plavidel. Tím by se umožnilo stávajícím i novým profesionálům získat společný základ a po absolvování „Národního specifického modulu“ možnost pracovat na lodích plujících pod různou vlajkou.

Chtěli bychom povzbudit všechny skippery, zájmové organizace a administrativní orgány, kterých se to týká, aby se připojili a pomohli realizovat naši iniciativu.

Prosím vyzkoušejte naše nástroje, posílejte své připomínky projektovému týmu TCC-SCV projektu a informujte své okolí o této snaze umožnit skipperům pracovat bez omezení.

Vedoucí projektu firma Sea Teach bude udržovat webové stránky a sociální média, zatímco Evropská asociace lodního průmyslu (EBI) povede další jednání v rámci EU. Seznam mailových adres bude i nadále používán k informování o budoucím pokroku.

Řešení, které umožní skipperům pracovat bez omezení jsou na dosah ruky, usuzuje závěrečná akce projektu TCC-SCV.

Dne 16. června 2016 se v Bruselu více než 60 lidí zúčastnilo konference "Skippers Working Without Borders“ (Skippeři pracující bez hranic),  pořádané European Boating Industry (Evropská asociace lodního průmyslu) a týmem projektu TCC-SCV. Konference byla jedinečnou příležitostí  pro živé a dynamické vystoupení jednotlivých řečníků - včetně klíčových představitelů EU a zástupců lodního  průmyslu - a účastníků konference, kteří diskutovali o problematice omezené pracovní mobility profesionálních skipperů malých komerčních plavidel v Evropě.

Předseda Evropské asociace lodního průmyslu Piero Formenti zahájil konferenci a zdůraznil, že jedním z cílů existence Evropské asociace lodního průmyslu je "být platformou evropského lodního průmyslu ke vzájemnému setkávání a výměně názorů o důležitých tématech tohoto odvětví. Nedostatečné uznávání odborných kvalifikací skipperů , kteří pracují na malých komerčních plavidlech (SCV) v Evropě je jedním z nich a nyní je čas toto řešit na úrovni EU. "

Mirna Cieniewicz, generální tajemník Evropské asociace lodního průmyslu, která moderovala konferenci, uvedla několik čísel námořního cestovního ruchu. Podle odhadu charterového průmyslu je v Evropě přibližně 50.000-75.000 profesionálních skipperů pracujících trvale nebo příležitostně. Přestože je obtížné kvantifikovat kvůli nedostatku údajů z členských zemí EU přesná čísla, velikost charterové flotily se odhaduje na 60.000 lodí délky do 24m. Provoz malých obchodních charterových plavidel má roční obrat ve výši 6 miliard EUR.

V Evropě prozatím neexistují žádná společná pravidla týkající se školení a certifikace profesionálních skipperů a kapitánů. Naopak, regulační krajina je velmi fragmentovaná, protože pravidla jsou stanovena pouze na národní úrovni. Jedním z důsledků je, že odborné kvalifikace z jednoho členského státu nejsou uznávány jiným. Tento stav způsobuje problémy s náborem a pracovní mobilitou skipperů a rovněž nedostatkem standardů této profese.

Problémy ilustrovala Josie Tucci, generální ředitelka společnosti The Moorings (TUI Marine Group), která je jednou z předních světových charterových společností. Josie Tucci vysvětlila, že charter s placeným skipperem je rostoucím trendem charterového podnikání a povolání skippera  přesahuje pouhou navigaci a obsluhu lodě, ale skipper se stává „průvodcem dovolené na lodi“. Tato činnost je nezbytná k celkové spokojenosti klientů. Společnost The Moorings, která má více než 30 milionů zákazníků po celém světě a v současné době zaměstnává přibližně 200 skipperů, vyjádřila v průběhu konference plnou podporu práci provedené v rámci projektu TCC-SCV. Lara Hidalgo, právní poradce ANEN (Španělská  Asociace lodního průmyslu) na příkladu Španělska ukázala, jak charter ve Španělsku roste, a to zejména díky odstranění překážek, jako je imatrikulační daň.

Vedoucí projektu TCC-SCV Silja Teege (z charterové společnosti a školicího střediska Sea Teach) představila dva hlavní výstupy z iniciativy TCC-SCV: Online porovnávací nástroj a Společné základní osnovy. Online porovnávací nástroj ukázal, že dnes je 80-90% ze 7 analyzovaných kvalifikací identických. To znamená, že rozdíly jsou mnohem menší než společné osnovy a obecně jsou různé kvalifikace velmi podobné. Tento nástroj přináší tolik potřebnou transparentnost a podrobnosti o obsahu každé kvalifikace, je tedy snadné stanovit, jaký dodatečný výcvik nebo kompetence budou zapotřebí při práci na plavidle plujícím pod vlajku jiného členského státu.

Společné základní osnovy byly navrženy na základě aktuálního společného základu. Na základě zjištěných rozdílů mezi jednotlivými členskými státy jsou navrženy dodatečné znalosti a kompetence ve formě modulů. Tímto způsobem může každý skipper přizpůsobit své vzdělávací potřeby na základě společných osnov a dodatečných modulů požadovaných jednotlivými členskými státy. Z tohoto důvodu jsou dodatečné moduly omezeny na skutečně rozdílné kompetence vyžadovanými členskými státy.

V prvním panelu se setkali zástupci EU k diskuzi o výhodách společného evropského přístupu. Konstantions Tomaras, zástupce vedoucího oddělení u Evropské komise, který je  zodpovědný za volný pohyb zaměstnanců, připomněl přítomným, že určitá pravidla EU jsou již zavedena tak, aby byla zaručena pracovní mobilita. Ale jak pan Tomaras poznamenal, členské státy a jejich veřejné správy si samy nejsou často vědomi opatření a postupů, které by měly použít k tomu, aby se zajistila pracovní mobilita. Je zřejmé, že více práce je potřeba s informováním vnitrostátních orgánů a představitelů průmyslu, aby se zvýšilo povědomí o stávajících pravidlech.

Cláudia Monteiro de Aguiar, členka Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch a předsedkyně SME - pracovní skupiny Evropských malých a středních podniků v cestovním ruchu, vyjádřila vstřícné poselství o podpoře snah prováděných partnery projektu TCC-SCV. Oznámila, že požádala o finanční prostředky EU, aby se prodloužila projektem doposud provedená práce do dalších zemí. V současné době projekt TCC-SCV analyzoval kvalifikační požadavky ze 7 členských zemí: Velké Británie, Německa, Francie, Španělska, Chorvatska, Slovinska a České republiky. Bude dobré v budoucnu přidat znalosti  také o skandinávské, italské, řecké a nizozemské kvalifikaci. Toto podpoří další rozvoj společných základních osnov pro evropské skippery. Člen Evropského parlamentu, poslanec István Ujhelyi, který je místopředsedou Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu a místopředsedou  Parlamentního podvýboru cestovního ruchu, rovněž podpořil iniciativu TCC-SCV během svého odpoledního vstupu.

"Této otázce bude věnována pozornost k dalšímu zviditelnění a projednání během maltského předsednictví EU" oznámil David Kerr, Maltský atašé pro námořní záležitosti v EU. Dodal, že námořní cestovní ruch bude prioritou maltského předsednictví, které začíná dne 1. ledna 2017 a že se těší na pokračování úzké spolupráce s Evropskou asociací lodního průmyslu v této věci. Podporu také vyjádřil Serban Berescu, IMO námořní velvyslanec pro Rumunsko, který připomenul, že na rozdíl od odvětví malých obchodních plavidel, je mezinárodní námořní obchod plně harmonizován díky IMO Úmluvě STCW.

V závěrečné diskusi k druhému panelu, Thomas Strasser, vedoucí týmu při Evropské komisi připomněl účastníkům konference, že Komise vzala v úvahu tento problém již v roce 2014 a že probíhající studie pomůže určit, jaká řešení se mohou očekávat. Dodal, že komisař Karmenu Vella podporuje lodní průmysl a rovněž blahopřál lodnímu průmyslu pro svůj aktivní přístup k řešení daného problému.

Bernie Butler z projektu TCC-SCV vysvětlil, že "to všechno začalo před několika lety ve skupině 3 lidí na malém ostrově, kteří si uvědomili problém profesionálních skipperů. Dnes zde můžeme hovořit s evropskými institucemi a vnitrostátními administrativami o možných řešeních“. A to je to, co profesionální skippeři potřebují, problém je třeba pojmenovat, řešení identifikovat a navrhnout opatření, která mají být přijata jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Ve svých závěrečných poznámkách, Mirna Cieniewicz vyzvala všechny účastníky, aby o dostupných nástrojích informovali firmy a instituce, aby posílali své připomínky k projektovému týmu TCC-SCV  a šířili informace o projektu s cílem zvýšit povědomí o existujícím řešení.

Konferenci "Skippers Working Without Borders“ předcházela cocktail recepce v Evropském parlamentu, pořádaná společně členkou evropského parlamentu paní Claudiou Monteiro de Aguiar, prezidentem EBI  Pierem Formentim  a evropskou SME malých a středních podniků.

Pro více informací kontaktujte:

Mirna Cieniewicz nebo Ewa Tomczuk – European Boating Idustry

office@europeanboatingindustry.eu

Tel 32/2 403 36 20

Setkání účastníků TCC-SCV v Praze

Ve dnech 2. a 3. března se konalo v Praze setkání v rámci sjednocení požadavků na profesionální skippery TCC-SCV. Programu TCC-SCV, který je financován z prostředků EU, se účastní zástupci z Francie, Španělska, Velké Británie, Německa, Chorvatska, Slovinska, Rumunska, ČR a rovněž EBI se sídlem v Bruselu.Program spočívá v tom, že každý stát roztřídil své osnovy (u nás osnovy pro oblast plavby B) na jednotlivé „základní částice“ a ty se nyní vzájemně porovnávají. Co to je základní částice: Představme si předmět meteorologie, v něm oblaka. Základními částicemi potom budou jednotlivá oblaka – cirrus, cirrostratus atd.Z našich osnov jsem takto vygeneroval asi 1 600 základních částic. Osnovy všech zúčastněných států se nyní shodují asi v 550 základních částech a pražské setkání se snažilo, aby se dosáhlo co nejvíce shod. Cílem je asi 800 společných základních částic. Tím vzniknou společné požadavky pro všechny země a bude rovněž přehled o jednotlivých rozdílech. Jestliže tedy bude někdo mít vystavenou k licenci obchodní doložku v ČR (prozatím nejsou zavedené) a bude chtít pracovat jako skipper ve Francii, zjistí si z internetu rozdíly v požadavcích, ty si doplní, a Francie by mu měla vystavit jejich obchodní doložku.K tomu, aby to celé fungovalo, bude zřejmě nutné prosadit evropskou Směrnici, a to je určitě záležitost několika let. Zástupci Evropské komise a členové Evropského parlamentu se s výsledky programu TCC-SCV seznámí na závěrečné konferenci konané v Bruselu 16. června letošního roku. Případní zájemci o program jsou samozřejmě vítáni a na požádání jim pošlu další podrobnosti.

TRECVET

Evropskou unií financovaný projekt, který byl zahájen v listopadu na Malorce, se zaměřil na sjednocení pravidel pro profesionální skippery malých plavidel v rámci Evropské unie (kteří na rozdíl od námořníků obchodních lodí nemohou těžit z celosvětové mobility). Iniciativa nazvaná TCC-SCV (TRECVET Care Curriculum for Skippers of Small Commercial Vessels) zahrnuje 10 partnerů z devíti zemí – z Belgie, Chorvatska, České republiky, Francie, Německa, Rumunska, Slovinska, Španělska a Velké Británie a je plánovaná na dva roky. Projekt rozšíří stávající srovnávací software národních kvalifikací zavádějící transparentnost a jednoduchost při porovnání podobných kvalifikací různých států.

Detailní analýza jak teoretických, tak praktických základních požadavků každé národní kvalifikace, získaná pomocí projektu TCC-SCV, bude informací požadovanou námořními administrativami k seznámení se s ostatními národními kvalifikacemi. V dalším kroku použije konsorcium tato data jako návrh Evropských základních požadavků pro kvalifikaci profesionálních skipperů. Softwarový nástroj a výsledky projektu budou představeny institucím EU, národním námořním administrativám, profesionálním kapitánům a skipperům a průmyslovým asociacím v Bruselu v červnu 2016 během závěrečné konference. Projektu se aktivně účastní za Českou republiku Oldřich Straka, člen představenstva APL. Více informací o projektu najdete na www.tcc-scv.eu.

bottom of page