top of page

S T A N O V Y

 

APL – Asociace lodního průmyslu, z.s.

 

Tyto Stanovy spolku jsou účinné ke dni 8.12.2022.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Spolek je organizací založenou podle práva České republiky dne 19.2.2004.

 2. Název spolku je APL – Asociace lodního průmyslu, z. s. (dále jen „APL“ nebo „spolek“). Pod  tímto  názvem  spolek  vystupuje  ve  všech právních  vztazích.  Spolek  používá v běžném styku zkratku „APL“ nebo ve styku se zahraničními subjekty anglickou verzi Czech Boating Industry Association – APL“ či zkratku „CBIA – APL“.

 3. Spolek APL je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob a organizací, které mají zájem se aktivně podílet na jeho činnosti a naplňovat jeho cíle.

 4. Spolek byl založen na dobu neurčitou.

 5. Spolku bylo přiděleno identifikační číslo (IČ): 266 53 397.

 6. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka č. 14384.

 7. Sídlem spolku je adresa Popovická 924/4, Michle, 101 00 Praha 10.

 8. Spolek užívá logo, které je uvedeno v Příloze č. 1.

 9. Spolek provozuje webové stránky www.aplcz.cz.

 10. Spolek má toto živnostenské oprávnění k provádění doplňkové činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

II. Předmět činnosti a účel

 1. Účelem a posláním spolku je
  a) podporovat rozvoj a prosperitu lodního průmyslu a vodní plavby ve všech jejich oblastech či formách;
  b) podporovat rozvoj a prosperitu výroby a prodeje lodí a lodního příslušenství, včetně všech forem přidružených, nebo navazujících služeb souvisejících  s výrobou, provozem a servisem lodí, či jiných plavidel a plovoucích zařízení;
  c) hájit, podporovat a prosazovat zájmy svých členů i zájmy spolku jako celku u orgánů státní správy a místní samosprávy, zvláště s ohledem na vodní dopravu jako celek. Spolek bude prosazovat opatření proti diskriminaci celého hospodářského odvětví vodní dopravy, proti narušování základních zásad přístupu k trhu a hospodářské soutěže jak v rámci České republiky, tak i ohledem na ostatní země. Spolek úzce spol
  upracuje s organizacemi podobného zaměření v zahraničí.

 2. Ke splnění účelu svého vzniku bude spolek vyvíjet následující činnosti: 
  a) vyvíjení    aktivity    směřující    k zlepšení    informovanosti    v oblasti    legislativy a zabezpečení přenosu informací mezi členy spolku;
  b) aktivní účast na tvorbě technických předpisů souvisejících s účelem a posláním spolku, vypracování společných stanovisek k národním a mezinárodním návrhům zákonů a podzákonných právních předpisů. Spolupráce s hospodářskými komorami, s akademickou obcí, s národními či mezinárodními Asociacemi. Aktivně se účastnit při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů nebo účelu spolku.
  c) jednotné zastupování zájmů svých členů ve vztahu vůči státním orgánům a vůči veřejnosti. Informováni veřejnosti zejména o profesní problematice a aktivní spolupráce se sdělovacími prostředky, zvláště s ohledem na dosažení účelu a poslání spolku.
  d) uzavírání smluv o součinnosti k dosažení určitého cíle, či k uplatnění jiného společného zájmu;
  e) podpora a podílení se na výzkumné, vývojové, statistické, či jiné odborné činnosti v rámci národních i mezinárodních členstvích v jiných obdobných zájmových asociacích, jichž je nebo chce být spolek členem;
  f) zajišťovat poradenství, školení, konzultace a další služby pro své členy, ale i nečleny, zvláště s ohledem na dosažení účelu a poslání spolku;
  g) spolupráce při organizaci výstav, odborných, osvětových, reklamních a jiných akcí;
  na  základě  smluvního  vztahu  nebo  pověření  spolku  vykonávat  další  činnosti a doplňkové činnosti, které nejsou v rozporu s jeho účelem a posláním.

 

III. Základní zásady činnosti spolku

 1. Spolek je založen na demokratických principech. Členství ve spolku je dobrovolné.

 2. Stanoviska a návrhy spolku jsou zpracovávány za široké spolupráce členů, kteří se na jejich volbě podílí buď přímo, nebo prostřednictvím sekcí a pracovních skupin.

 

IV. Právní forma, vznik a zánik spolku

 1. APL je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 2. O zániku spolku včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkového vypořádání rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek spolu připadne jinému spolku s obdobnou činností dle výběru valné hromady.

 

V. Členství ve spolku, členské vztahy a zánik členství

 

(i) ​Druhy členství

 1. Členství ve spolku může být:
  a) řádné (Řádný člen),

  b) čestné (Čestný člen).

 2. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba – podnikatel i nepodnikatel nebo právnická osoba nebo organizace, jejíž podnikatelská či jiná činnost nebo její část spadá do oboru lodní dopravy a s tím souvisejících činností.

 3. V případě pochybností rozhoduje o přijetí či nepřijetí žadatele o členství jako řádného člena valná hromada. Řádní členové jsou povinni hradit členské poplatky dle těchto stanov.

 4. Řádným členem mohou tedy být i územní samosprávné celky, města či obce, ale i jiné organizace či korporace založené a existující dle aktuálně platných právních předpisů, včetně obecně prospěšných společností a spolků. Jejich řádné členství je rovnocenné s řádným členstvím ostatních subjektů.

 5. Čestným členem spolku mohou být fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé a právnické osoby a organizace či uskupení ze sféry podnikatelské i neziskové, které mají se spolkem společné zájmy nebo jejichž členství se může zasloužit o rozvoj spolku.

 6. Práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy členství jsou stanovena v těchto stanovách.

 

(ii)  Vznik členství

 1. Řádné členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva spolku o přijetí za člena spolku a zaplacením členského příspěvku

 2. Čestné členství vzniká dnem rozhodnutí Představenstva spolku o přijetí za čestného člena spolku.

 3. Nedojde-li u řádného člena k úhradě členského příspěvku při založení členství včas a řádně v souladu s těmito stanovami (čl. VI odst. (i) bod 4), a to nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti příspěvku, členství nevznikne. O nové členství je žadatel oprávněn požádat po uplynutí tří měsíců ode dne vyhotovení původní žádosti o přijetí za člena spolku.

 4. Vzor žádosti o přijetí za člena spolku je Přílohou č. 2 těchto stanov.

 

(iii) Zánik členství

 1. Řádné členství i čestné členství zaniká na základě rozhodnutí člena o vzdání se členství ve spolku (vystoupením ze spolku). Vystupující člen je povinen oznámit své rozhodnutí o vystoupení ze spolku písemně a doručit je představenstvu nejpozději do 30.11. daného kalendářního roku. Členství ve spolku v takovém případě zaniká posledním dnem kalendářního roku, v němž bylo rozhodnutí člena o vystoupení doručeno představenstvu. Oznámí-li vystupující člen své rozhodnutí o vystoupení ze spolku po 30.11. daného kalendářního roku, zaniká jeho členství posledním dnem kalendářního roku, je však povinen uhradit členský příspěvek za následující kalendářní rok.

 2. Členství fyzické osoby – podnikatele i nepodnikatele ve spolku zaniká úmrtím fyzické osoby nebo ztrátou její způsobilosti k právním úkonům a u fyzické osoby – podnikatele rovněž ukončením podnikatelské činnosti, rozhodnutím soudu o prohlášení konkurzu či jiným způsobem řešení úpadku rozhodnutím soudu.

 3. Členství právnické osoby či organizace zaniká zánikem právnické osoby či organizace, vstupem do likvidace, rozhodnutím soudu o prohlášení konkurzu či jiným způsobem řešení úpadku rozhodnutím soudu. Členství však nezaniká, dojde-li k přechodu členství na právního nástupce, a to na základě písemné žádosti tohoto právního nástupce (jedná se zejména o případy fúzí, sloučení a splynutí, kdy zaniká původní člen spolku bez likvidace).

 4. Členství ve spolku dále zaniká:
  a) vyloučením člena z důvodu porušení povinností stanovených členu spolku,
  b) 
  vyloučením člena z důvodu porušení usnesení orgánů spolku,
  c) vyloučením člena z důvodu včasného a řádného neplacení členských příspěvků,
  d) vyloučením člena z důvodu poškození nebo poškozování zájmů a dobrého jména spolku,
  e) Vyloučením člena z důvodu poškozování dobrého jména jiného člena spolku.

 5. Návrh na vyloučení člena může podat k rukám členů představenstva v písemné formě a s uvedením okolností osvědčujících důvod vyloučení kterýkoli člen spolku. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. K předložení vyjádření má člen, jehož vyloučení je navrhováno, lhůtu 15 dnů.

 6. Jde-li o vyloučení člena z důvodu neplacení členských příspěvků, o vyloučení rozhoduje představenstvo. Vyloučení člena spolku je platné dnem schválení návrhu na vyloučení představenstvem. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu a navrhovateli.

 7. Jde-li o vyloučení člena z jiných důvodů, nežli neplacení členských příspěvků, o vyloučení rozhoduje valná hromada. K návrhu na vyloučení musí být nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyjádření člena, o jehož vyloučení se jedná, vydáno stanovisko představenstva, v němž se uvede, zda představenstvo vyloučení doporučuje či nedoporučuje. Stanovisko představenstva musí obsahovat odůvodnění a musí mít písemnou formu a musí být doručeno navrhovateli vyloučení a členu, o jehož vyloučení jde. Na program jednání nejbližší valné hromady musí být zařazen bod – vyloučení člena. Stanovisko představenstva je předneseno této nejbližší valné hromadě. O vyloučení člena spolku rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Vyloučení člena spolku je platné dnem schválení návrhu na vyloučení valnou hromadou. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu a navrhovateli.

 8. Členství ve spolku rovněž zaniká zrušením spolku.

 9. Při zániku členství člena se zaplacené členské poplatky nevrací a dluhy nepromíjejí.

 10. Rozhodne-li valná hromada spolku o zvýšení členského příspěvku, je člen spolku oprávněn vzdát se svého členství s účinností dnem doručení oznámení, doručí-li své rozhodnutí o vystoupení ze spolku do 5 pracovních dnů ode dne konání takové valné hromady. Jeho povinnost hradit členský příspěvek zaniká rovněž dnem doručení oznámení o vystoupení ze spolku.

 

(iv) Pozastavení členství

 1. Představenstvo spolku může rozhodnout o pozastavení členství jakémukoli členu spolku, a to i s okamžitou platností, když člen spolku hrubě porušil nebo soustavně porušuje stanovy nebo etický kodex či řád spolku nebo přijatá usnesení nebo nedodržuje nařízení orgánů spolku anebo nezaplatí-li včas a řádně členské příspěvky, a to ani v dodatečné lhůtě 15 dnů následující po doručení výzvy představenstva k zaplacení dlužných členských příspěvků.

 2. Představenstvo spolku může rozhodnout o pozastavení členství jakémukoli členu spolku, a to i s okamžitou platností, když člen spolku svým chováním zavinil, že je omezen účel spolku nebo ohrožena pověst či autorita spolku.

 3. Usnesení představenstva o pozastavení členství členu spolku musí mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění.

 4. Člen spolku se vyhne pozastavení a vyloučení členství, jestliže sepíše dohodu o uznání závazku a splátkovém kalendáři, jímž bude členský příspěvek rozdělen do splátek na dobu nepřesahující 1 rok. Dojde-li k porušení ujednání obsažených v dohodě, může představenstvo přistoupit k pozastavení členství nebo vyloučení člena.

 5. Po dobu pozastavení členství nemá člen s pozastaveným členstvím právo hlasovat nebo se podílet na rozhodování valné hromady spolku ani na činnosti spolku, ani nemá právo čerpat jakékoliv výhody z členství ve spolku.

 6. O pozastavení členství může být rozhodnuto maximálně na dobu 365 dní ode dne přijetí rozhodnutí o pozastavení členství. Nebude-li po dobu platnosti pozastavení členství svolána valná hromada spolku, která by rozhodla o vyloučení člena s pozastaveným členstvím, bude členství tohoto člena automaticky obnoveno.

 

(v) Seznam členů

 1. Členové spolku jsou zapsáni do seznamu členů, který vede představenstvo. V seznamu členů je uvedeno jméno a příjmení či název člena, jeho právní forma, jeho sídlo, místo podnikání nebo jiná vhodná adresa, adresa pro doručování písemností, kontaktní osoba, telefonické spojení, e-mailové spojení, webové stránky, počet hlasů člena, kterými naposledy disponoval.

 2. K seznamu členů se připojují statistické dotazníky, které členové vyplní a doručí pověřenému členovi představenstva, který je prací s dotazníky a s informacemi v nich obsaženými pověřen. Informace uvedené v dotaznících podléhají striktní ochraně a pověřený člen představenstva je povinen informace uvedené v dotaznících  chránit  a nesdělovat či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě, a to ani ostatním členům představenstva. Pověřený člen představenstva tyto informace hromadně zpracovává pro účely práce spolku, tj. z nich vytěží statisticky významné údaje o členské základně spolku a tyto souhrnné informace získané ze statistických dotazníků uvolní pro užívání představenstvem  i  ve  styku  s třetími  osobami.  Pověřený  člen  představenstva  není oprávněn informace o jednotlivém členu, které uvedl do dotazníku nad rámec známých osobních údajů, tj. zejména informace o výši obratu, zisku, počtu a struktuře zaměstnanců, zákaznících, atd. zpřístupnit třetím osobám. Spolek použije takto získané informace výlučně k získání statistických dat o reprezentovaném segmentu trhu, počtu osob zaměstnaných či pracujících v reprezentovaném segmentu trhu, celkovém reprezentovaném obratu na trhu, apod., a to za účelem prosazování cílů spolku při jeho činnosti.

 3. Členové jsou povinni oznámit představenstvu veškeré změny evidovaných údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jejich změny. Představenstvo ani spolek nenese odpovědnost za použití neaktuálních údajů.

 4. Seznam členů s uvedením základních identifikačních údajů je k dispozici na webových stránkách spolku.

 5. Členové spolku přijetím členství ve spolku dávají souhlas s využitím osobních údajů, které sdělí dobrovolně spolku, podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, k účelům vyjádřeným v těchto stanovách a k činnosti spolku.

 

VI. Členské příspěvky a počet hlasů

 

(i) Obecná ustanovení o členských příspěvcích

 1. Spolek vybírá členské příspěvky ve výši určené podle těchto stanov na základě rozhodnutí valné hromady ovýši členského příspěvku pro daný rok.

 2. Usnesením valné hromady spolku mohou být kromě členských příspěvků stanoveny i mimořádné příspěvky.

 3. Členský příspěvek určí valná hromada spolku vždy v jednom kalendářním roce pro následující kalendářní rok,tj. od 1.1. daného roku. Pokud valná hromada nepřijme včas, tj. nejpozději do konce kalendářního rokurozhodnutí o výši členských příspěvků na následující rok, tak platí, že jejich výše zůstala beze změny, tj.hradí  se příspěvky v dosavadní, valnou hromadou naposledy schválené, výši.

 4. Splatnost příspěvků je stanovena na den 31.1. daného kalendářního roku.

 5. Povinnost platit příspěvky vzniká prvním dnem následujícího měsíce po rozhodnutí o přijetí za člena spolku avýše příspěvků odpovídá poměrné části roku dle počtu i započatých měsíců, po kterou je daná osoba v daném rocečlenem spolku. Členské příspěvky se hradí až do doby zániku členství. Zaplacené členské příspěvky se nevracejí as výjimkou přechodu členství na právního nástupce je členský příspěvek nepřevoditelný.

 6. Členský příspěvek se vybírá i za dobu pozastaveného členství.

 7. Čestný člen členský příspěvek neplatí.

 8. Představenstvo spolku je povinno vymáhat nezaplacené členské příspěvky včetně příslušenství, tj. zákonemstanovených úroků z prodlení z dlužné částky až do zaplacení. Vznikl-li spolku nárok na zaplacení členskýchpříspěvků, nelze tento nárok prominout.

 

(ii) Výše členských příspěvků

 1. Spolek vybírá členské příspěvky, jejichž výše je stanovena jednotně na 8 000 Kč pro každého člena. Každý člen má 1 hlas na Valné hromadě.

Par11
Para14

VII. Práva a povinnosti členů spolku

 1. Každý řádný člen spolku má právo podílet se na rozhodování valné hromady, zúčastňovat se na dalších akcích spolku a právo podílet se na službách poskytovaných spolkem a čerpat výhody členství. Řádní členové, kteří disponují dohromady minimálně 25% hlasů všech řádných členů spolku, mohou dát představenstvu podnět ke svolání valné hromady.

 2. Každý čestný člen má právo podílet se na rozhodování valné hromady s hlasem poradním, zúčastňovat se na dalších akcích spolku a právo podílet se na službách poskytovaných spolkem a čerpat výhody členství.

 3. Každý člen spolku má právo prosazovat své názory a stanoviska a ovlivňovat tak tvorbu stanovisek spolku.

 4. Každý člen spolku má právo předkládat své návrhy na změny a úpravy základních dokumentů spolku na valné hromadě spolku a podávat návrh kandidátů pro volbu členů orgánů spolku.

 5. Každý člen spolku má právo vyjadřovat se k činnosti orgánů spolku.

 6. Každý řádný člen spolku má právo být volen do orgánů spolku.

 7. Každý člen spolku má právo zapojit se do činnosti spolku prací v sekcích nebo pracovních skupinách.

 8. Každý člen spolku má právo vyžadovat od spolku poskytnutí či zprostředkování služeb vyplývajících z účelu a činnosti spolku.

 9. Každý člen spolku je povinen poskytovat vždy bez zbytečného odkladu orgánům spolku takové informace, které jsou nezbytné k zajištění dosahování účelu a k činnosti spolku, a to včetně informací o výši obratu nutné ke stanovení výše příspěvku člena. Každý člen spolku je povinen nejméně jedenkrát ročně vždy nejpozději před konáním valné hromady vyplnit pravdivě a úplně statistický dotazník vypracovaný představenstvem spolku, jenž obsahuje hospodářské, vlastnické a jiné informace o členovi a doručit je pověřenému členu představenstva.

 10. Každý člen je povinen  dbát na plnění povinností stanovených  zákonem, mimo jiné v případě podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku povinnosti zakládat do sbírky listin příslušné dokumenty.

 11. Každý člen spolku je povinen platit řádně a včas členské příspěvky dle rozhodnutí valné hromady spolku a v souladu s ustanovením těchto stanov, vědomě nepoškozovat pověst spolku a aktivně se podílet na jeho činnosti.

 12. Každý člen spolku je povinen řídit se ustanoveními těchto stanov a rozhodnutími orgánů spolku přijatých v souladu s nimi.

 13. Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen rozhodnutím valné hromady přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných řádných členů.

 14. Závažné porušení či porušování povinností člena spolku uvedených v tomto článku je důvodem pro pozastavení členství nebo vyloučení člena dle těchto stanov.

 

VIII. Orgány spolku a organizace práce spolku

​(i) Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) valná hromada,
  b) představenstvo.

 2. Členové volených orgánů spolku jsou povinni vykonávat svěřené úkoly  svědomitě, dodržovat právní předpisy a tyto stanovy.

 3. Člen, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Člen orgánu je povinen doručit písemné oznámení o svém odstoupení orgánu, jehož je členem. Funkce člena orgánu končí dnem projednání jeho odstoupení příslušným orgánem, neprojedná-li příslušný orgán jeho odstoupení ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení, má se za to, že funkce člena orgánu skončila posledním dnem lhůty pro jeho projednání.

 4. Neplní-li člen představenstva řádně svoje povinnosti nebo přestal-li reprezentovat spolek nebo vystupuje-li proti zájmům spolku, může jej před uplynutím funkčního období představenstvo nebo valná hromada odvolat.

 5. Žádný člen spolku nemůže zastávat více než jednu funkci v orgánech spolku.

 6. Členům orgánů, kteří na denní bázi spravují záležitosti spolku, tj. předsedovi a místopředsedovi představenstva spolku, náleží paušální odměna za sjednaný počet hodin práce pro spolek měsíčně dle smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou, jakož i hodinová odměna, přesáhne-li počet hodin stanovený rámec krytý paušální odměnou a dále náhrada prokazatelně a důvodně vynaložených nákladů na výkon funkce, zejm. cestovného. Ostatním členům představenstva, je-li uzavřena příslušná smlouva o výkonu funkce, náleží hodinová odměna stanovená valnou hromadou za čas (každou izapočatou hodinu) prokazatelně strávený prací  pro spolek  a náhrada prokazatelně a důvodně vynaložených nákladů na výkon funkce, zejm. cestovného.

 7. Každý člen jakéhokoli orgánu spolku je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech skutečnostech souvisejících s činností spolku, o nichž se dozvěděl při výkonu funkce, jejichž prozrazení by mohlo spolku způsobit škodu. Tato povinnost trvá i po skončení příslušné funkce v orgánu spolku. Člen orgánu společnosti nese odpovědnost za škodu či újmu způsobenou spolku i konkrétní osobě porušením této povinnosti. Spolek neodpovídá za škodu způsobenou porušením povinností členem orgánu spolku, za toto porušení nese odpovědnost výlučně daný člen orgánu.

 

(ii) Sekce a pracovní skupiny

 1. Spolek rozděluje svou členskou základnu pro účely plnění svých vybraných cílů do sekcí. Sekce je uskupení členů v rámci spolku, kteří mají stejný nebo obdobný předmět činnosti nebo podnikání, společné aktivity a zájmy. Definici činnosti sekcí, jejich organizaci a vedení zajišťuje představenstvo. Aktuální seznam sekcí vede představenstvo spolku.

 2. Pro zajišťování plnění úkolů může představenstvo spolku vytvářet pracovní skupiny, a to napříč sekcemi. Pracovní skupiny ustavuje a ruší představenstvo spolku dle potřeby. Aktuální seznam pracovních skupin vede představenstvo spolku.

 

IX. Valná hromada

Základní ustanovení

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 2. Valnou hromadu tvoří řádní členové spolku.

 3. Valné hromady se mohou dále zúčastnit s hlasem poradním čestní členové a hosté přizvaní představenstvem.

 4. Každý řádný člen má jeden hlas na každý jednonásobek zaplaceného členského příspěvku, nestanoví-li tyto stanovy výslovně jinak (čl. VI odst. (ii) bod 4 těchto Stanov).

 5. Valná hromada zejména:
  a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  b) rozhoduje o stanovení zásadních cílů spolku, jejichž bližším rozpracováním je pověřen představenstvo,
  c) rozhoduje o přijetí a změně stanov,
  d) schvaluje výsledek hospodaření spolku (zejména schvaluje účetní závěrku spolku, výroční zprávu o činnosti představenstva spolku a návrh na vypořádání rozpočtového přebytku či schodku)
  e) schvaluje programové prohlášení spolku,
  f) 
  schvaluje základní výši příspěvku pro další kalendářní rok,
  g) schvaluje výši paušálu předsedy a místopředsedy spolku a hodinovou odměnu pro členy orgánů spolku,
  h) schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce členů představenstva,
  i) volí členy představenstva,
  j) odvolává členy představenstva,
  k) rozhoduje o návrhu představenstva na vyloučení člena spolku, nejde-li o zánik členství nebo vyloučení člena spolku představenstvem spolku pro nezaplacení členských příspěvků ani v dodatečné lhůtě,
  l) schvaluje plán činnosti spolku předložený představenstvem,
  m) projednává a schvaluje zprávy představenstva,
  n) schvaluje výši případných mimořádných odměn pro členy představenstva či jiného
   člena spolku,
  o) rozhoduje o otázkách, které byly zařazeny na program jednání na základě návrhu představenstva nebo členů disponujících alespoň 25% hlasů všech Řádných členů spolku,
  p) rozhoduje rozepře mezi orgány spolku a jeho členy, jakož i další otázky, které zákon ani tyto stanovy nedávají pravomoc řešit jinému orgánu.
  q) rozhoduje o zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání.

 6. Do působnosti valné hromady patří i rozhodování o dalších věcech, které se týkají spolku, pokud si je valná hromada vyhradí.

 7. Valná hromada se koná minimálně 1x ročně a musí být svolána představenstvem spolku písemně. Pozvánka musí být odeslána všem členům spolku nejpozději 15 dnů před jejím plánovaným konáním. Pozvánka musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, místo, datum a hodinu konání valné hromady a program jednání valné hromady.

 8. Spolu s pozvánkou musí být zaslány i podkladové materiály pro její jednání, případně pozvánka může obsahovat informaci, že jsou k dispozici na webových stránkách spolku.

 9. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 25% všech řádných členů spolku.

 10. O otázkách, které nebyly na programu jednání uvedeny, se může na valné hromadě jednat a přijmout usnesení k nim jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové spolku, kteří pro daný rok uhradili členský příspěvek, nemají pozastavené členství a vysloví-li  s tím souhlas 100% přítomných takto kvalifikované valné hromady.

 11. Valná hromada může být svolána z iniciativy představenstva nebo na podkladě písemné žádosti členů spolku, disponujících minimálně 25% hlasů řádných členů spolku. Nesvolá- li valnou hromadu představenstvo spolku do 30 dnů od doručení podnětu, s tím, že termín konání bude stanoven nejpozději do 90 dnů ode dne přijetí podnětu, muže ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám. Náklady musí být účelně vynaložené a přiměřené.

 

X. Hlasovací právo a jeho výkon

 1. Oprávněni k hlasování na valné hromadě jsou pouze řádní členové. Řádný člen může v případě své nepřítomnosti zmocnit k hlasování na valné hromadě pouze jednoho jiného řádného člena, a to na základě předložení písemné plné moci udělené nepřítomným členem. Podpis zmocnitele ani zmocněnce nemusí být úředně ověřen.

 2. Půl hodiny před zahájením konání valné hromady je zahájena prezence členů spolku, kde členové prokáží vhodným způsobem – o jakého člena se jedná, kdo jej bude reprezentovat a obdrží hlasovací lístek, na němž je napsáno jméno či název člena a jeho členské číslo a počet hlasů, kterými disponuje. Členové podepisují prezenční listinu. Prezenční listina obsahuje jméno a příjmení/název a bydliště/místo podnikání/sídlo člena, jeho identifikační číslo (IČ), jeho členské číslo, počet hlasů, jimiž disponuje a potvrzení údajů pro seznam členů (zejm. telefonické a e-mailové spojení). Nedodal-li člen vyplněný statistický  dotazník,  bude  mu  předložen  k vyplnění  při  prezenci.  Prezence  končí v okamžiku zahájení valné hromady. Po zahájení valné hromady nemohou členové, kteří se dostavili pozdě, na valné hromadě hlasovat, mohou se jí však zúčastnit.

 3. Čestný člen má všechna práva řádného člena mimo práva žádat o svolání valné hromady a mimo práva hlasovat na valné hromadě. Hlasy čestného člena jsou hlasy poradními.

 4. Valná hromada je usnášení schopná v souladu s čl. IX odst. 9 těchto Stanov.

 5. Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva, který členy přivítá, sdělí jim program zasedání valné hromady a provede kontrolu usnášeníschopnosti. Je-li valná hromada usnášení schopná, pokračuje předseda představenstva nebo jím pověřená osoba zvolením předsedy zasedání. Valná hromada zvolí předsedu zasedání, který zasedání vede, zapisovatele a dva sčitatele hlasů. Osoby do orgánů valné hromady navrhuje představenstvo i přítomní členové spolku. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Předsedou zasedání může být předseda představenstva. Po zvolení orgánů předá předseda představenstva vedení valné hromady jejímu předsedovi.

 6. Pro přijetí usnesení valné hromady je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných řádných členů spolku, není-li stanoveno těmito stanovami jinak.

 7. Pro přijetí usnesení valné hromady ohledně změny stanov, ohledně omezení práv nebo rozšíření povinností pro různé druhy členství a ohledně zániku spolku a způsobu majetkového vypořádání je potřeba dvoutřetinová většina hlasů přítomných řádných členů spolku.

 8. Hlasování a jeho výsledky jsou veřejné. Hlasování se provádí aklamací, tj. viditelným zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

 9. Z valné hromady se pořizuje prezenční listina a zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy by zápis vyhotoven. Zápis vyhotovuje zapisovatel do 5 dnů ode dne konání valné hromady a podepisuje jej předseda valné hromady, zapisovatel a výsledky hlasování potvrzují zvolení sčitatelé hlasů. Přílohou zápisu jsou veškeré projednávané listiny a podklady a prezenční listina. Vzetí na vědomí zápisu z valné hromady potvrdí svým podpisem předseda představenstva.

 10. Bylo-li usnesení přijato platně a v souladu se stanovami na usnášení se schopné valné hromadě, je závazné pro všechny členy spolku.

 

XI. Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem spolku.

 2. Představenstvo je pětičlenné. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na dobu tří (3) let. Funkční období však neskončí dříve, než je zvolen představenstvo nové. Opětovné zvolení je možné. Členství v představenstvu je nezastupitelné.

 3. Jednotliví členové představenstva jsou pověřeni, nerozdělí-li si představenstvo tyto funkce jinak, těmito funkcemi:

  • Předseda – zastupování spolku navenek, řešení obecně veškeré  agendy,  delegace pravomocí a odpovědností,

  • Místopředseda – je členem představenstva pro záležitosti hospodaření spolku a pro záležitosti členské základny včetně příspěvků,

  • Člen představenstva pro statistiku – je členem představenstva pověřený nakládáním s informacemi ze statistických dotazníků členů

  • Člen představenstva pro otázky legislativy a rozvoje vodních cest

  • Člen představenstva pro propagaci, reklamu, marketing.

 4. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů a rozhoduje veřejným hlasováním nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. není-li přítomen, hlas místopředsedy.

 5. Je přípustné přijetí rozhodnutí představenstva per rollam. Při tomto způsobu přijímání rozhodnutí je třeba jednomyslného souhlasu všech členů představenstva. Hlasování per rollam probíhá takto:​ 
  a) 
  Hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, výjimečně prostřednictvím SMS či telefonu prostřednictvím toho, kdo hlasování per rollam organizuje a administruje, tj. předsedy představenstva, případně tajemníka spolku (dále jen "iniciátor").

  b) Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je vždy nejméně dvoudenní a musí obsahovat alespoň jeden pracovní den. V odůvodněných případech může být kratší, je-li spolehlivě dosaženo spojení se všemi členy představenstva (ověření, že e-mail by doručen, telefonický rozhovor, SMS potvrzení přijetí zprávy, apod. iniciátorem  per rollam hlasování)
  c) Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail), prostřednictvím SMS zprávy nebo jiného způsobu hromadné komunikace (Facebook, Whatsapp, Viber, …) a vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail či zprávu obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu či zprávy včetně iniciátora.
  d) Iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci,  je-li to možné, vždy „požadovat  potvrzení  o  přečtení“.  Není-li  to  možné,  je  povinen  pořídit  fotografie komunikace, kopie zpráv či jiné důkazy o komunikaci s účastníky.
  e) Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování všem členům představenstva e-mailem nejpozději do 12 hodin po skončení hlasování.
  f) Hlasování  per  rollam  je  písemně  zaznamenáno  do  zápisu  nejbližšího  zasedání představenstva. Podklady do zápisu předá iniciátor předsedovi představenstva.

 6. Představenstvo zejména:
  a) rozhoduje o přijetí členů spolku,
  b) 
  připravuje  a  schvaluje  vždy  nejpozději  do  31.1.  každého  roku  roční  plán  práce představenstva,
  c) navrhuje vyloučení člena spolku valné hromadě spolku a rozhoduje o vyloučení člena z důvodu neplacení členských příspěvků,
  d) má právo pozastavit členství člena spolku,
  e) uzavírá s členy dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři,
  f) navrhuje základní výši členských příspěvků,
  g) svolává valnou hromadu a organizuje a zajišťuje její konání,
  h) pečuje o zápis spolku ve spolkovém rejstříku,
  i) předkládá valné hromadě výroční zprávu o činnosti představenstva a zprávu o plnění cílů,
  j) předkládá valné hromadě účetní závěrku a zprávu o hospodaření za uplynulý rok,
  k) plní, zabezpečuje plnění, koordinuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady,
  l) vede seznam členů spolku a dbá o aktuálnost vedených údajů
  m) připravuje statistický dotazník a zajišťuje jeho distribuci  k vyplnění a zpracování získaných údajů,
  n) přiděluje členská čísla,
  o) rozhoduje o výši odměny tajemníka,
  p) kooptuje členy představenstva, jestliže počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu,
  q) 
  vydává vnitřní normy spolku k úpravě fungování spolku a spolkových záležitostí,
  r) vede archiv zápisů z valných hromad spolku, výsledků všech voleb do orgánů spolku a archiv zápisů z jednání představenstva.

 7. Pro zajištění specifických úkolů zřizuje a ruší pracovní skupiny a sekce, na jejichž fungování dohlíží a jejichž činnost kontroluje.

 8. Projednává a řeší podněty členů, veřejnosti a ostatních osob.

 9. Rozhoduje ve všech dalších záležitostech, které nejsou vyhrazeny valné hromadě spolku.

 10. Rozhoduje o základních otázkách realizace účelu a poslání spolku, a to v souladu se stanovami spolku a v souladu s rozhodnutím nebo usnesením valné hromady spolku.

 11. Představenstvo se schází ke svým jednáním podle potřeby, nejméně však každý třetí kalendářní měsíc.

 12. Představenstvo musí dodržet lhůtu 30 dnů na projednání, vyřešení a odpověď na stížnost nebo podnět člena spolku, pakliže tomu objektivní důvody, se kterými musí být druhá strana seznámena, nebrání.

 13. Z jednání představenstva spolku se pořizuje zápis, který je považován za platný a závazný dokument, pakliže se do 15 dnů ode dne obdržení tohoto zápisu někdo z členů představenstva proti jeho znění nebo závěrům z něj plynoucím, písemně neodvolá. Včasné odvolání, ve kterém jsou jednoznačně uvedeny důvody odvolání proti znění nebo závěrům plynoucím ze zápisu z jednání představenstva je nedílnou součástí tohoto zápisu a musí s ním být seznámeni všichni členové představenstva.

 

XII. Předseda a místopředseda představenstva

 1. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Opětovné zvolení je možné.

 2. Předseda má na starosti organizaci řádného svolání zasedání orgánů spolku a provádění usnesení těchto orgánů, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

 3. Za spolek podepisuje samostatně předseda představenstva anebo společně místopředseda a jeden člen představenstva.

 4. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda mohou část svých práv a povinností delegovat na  jinou osobu z představenstva, nebo jiného člena spolku. Rozhodnutí o delegaci pravomoci musí být uvedeno v písemné podobě s přesnou specifikací delegovaných pravomocí a s úředně ověřeným podpisem.

 5. Předseda a místopředseda odpovídají za výkon své funkce představenstvu spolku.

 

XIII. Tajemník

 1. Tajemníkem může být pouze fyzická osoba (podnikatel či nepodnikatel) a je jmenován a odvoláván představenstvem. Tajemník může být jmenován pro určité činnosti nebo pro určité období, tajemníků tak může být jmenováno více v témže čase. Tajemník nemusí být členem spolku.

 2. Tajemník   vykonává   administrativní,   organizační   a   podpůrné   správní   činnosti v souvislosti s činností představenstva a dle pokynů předsedy představenstva. Je-li zřízena funkce tajemníka, tajemník může být pověřen organizací a administrací svolání valné hromady, rozhodování představenstva per rollam, jednáním s orgány státní správy a samosprávy, vyřizováním žádostí o dotace a jiné subvence, atd. Tajemník vykonává činnosti, které mu představenstvo ze svých pravomocí a povinností k výkonu svěří. Tajemník odpovídá předsedovi představenstva a informuje ho průběžně o plnění svých úkolů. Tajemník není zástupcem předsedy představenstva, ani není orgánem spolku.

 3. O výši odměny tajemníka rozhoduje představenstvo spolku.

 

XIV. Zásady hospodaření

 1. Činnost spolku je financována z příspěvků jejich členů, sponzorských darů, grantů a dotací a z výtěžků doplňkové činnosti.

 2. Činnost spolku může být rovněž financována ze služeb poskytovaných spolkem a z jiné činnosti spolku.

 3. Spolek hospodaří s vlastním majetkem, který je oddělen od majetku členů.

 4. Spolek hospodaří na základě rozpočtu schvalovaného valnou hromadou a interních norem schvalovaných představenstvem.

 5. Běžné hospodaření spolku se řídí obecně závaznými pravidly. Za řádné hospodaření spolku a zabezpečování úkolů spolku odpovídá představenstvo.

 6. Získané prostředky slouží ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi spolku a v souladu se stanovami spolku.

 7. Zisk nebo ztrátu spolku není možné rozdělovat mezi členy spolku.

 8. Období hospodářského roku stanovuje představenstvo spolku.

 

XV. Výhody spojené s členstvím

 1. Spolek poskytuje svým členům nejrůznější výhody a organizuje nejrůznější akce s cílem podpory svých členů a jejich podnikatelských či jiných aktivit. Aktuální informace o výhodách spojených s členstvím shromažďuje představenstvo, jde však především o společnou prezentaci a reklamu členů, zvýhodnění účasti na výstavách, členský vstup na webové stránky s mnoha užitečnými informacemi, slevové akce pro členy spolku.

 2. Uzná-li to za účelné, rozhodne představenstvo o vydání členské karty, s jejíž dispozicí bude čerpání výhod člena spolku spojeno.

 

XVI. Členské číslo

 1. Každému členu je přiděleno unikátní členské číslo. Členské číslo slouží jako identifikátor člena v rámci APL a jeho činností.
   

XVII. Závěrečná ustanovení

Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady spolku. Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení valnou hromadou spolku.

 

Tyto Stanovy spolku byly schváleny valnou hromadou konanou dne 8.12.2022.

 

Závěr stanov

***

 

PŘÍLOHA č. 1 – LOGO SPOLKU

apl.jpg
bottom of page